Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Wolsztynie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 78 poz. 483 z 1997 roku ). Sposób oraganizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2015. 133 t.j. z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sadów powszechnych ( Dz. U. 2015. 2316 z późn. zm. ), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z 2003 r. ) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych ( Dz. U. 2013. 69 z późn. zm. ).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna